دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحات 103 - 116
نویسندگان : هادی متحدی * و محمد صیادی و بهنام مرادخانی و مهدیه مودی

چکیده :
تحقیق حاضر به بررسی نگرش¬ها و عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی در استان سیستان و بلوچستان می¬پردازد. در این تحقیق تلاش براین است تا عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی را مورد بررسی قرار داده و همچنین راه کارهایی را نیز در این خصوص ارائه دهیم. این عوامل، باتوجه به مطالعه ادبیاتی صورت گرفته و همچنین با نظر متخصصان و کارشناسان در حوزه نظام های مالی،\"عوامل مؤثر\" عنوان شده است که این عوامل به سه دسته عوامل مدیریتی، مسئولیت پاسخگویی و بودجه¬ریزی عملیاتی طبقه¬بندي می¬شود که بوسیله شاخص¬های مختلفی سنجیده و مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی بوده و از روش‌های آمار استنباطی استفاده گردید. به¬منظور آزمون فرضیه¬هاي تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه¬هایی بین مدیران وکارشناسان مرتبط با نظام¬های مالی توزیع گردید. داده¬هاي گردآوري شده با نرم افزار SPSS وEcxel مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که بین نگرش¬ها و عوامل مؤثر بر استقرار و پیاده¬سازي نظام حسابداری تعهدی در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
آموزش و پرورش، بخش دولتی، حسابداری تعهدی، سیستان و بلوچستان.


مشاهده مقاله
50
دانلود
11
تاریخ دریافت
۲۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۵ دی ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۲۵ دی ۱۳۹۹