دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : شیما کاظمی * و زهره پرانام و مریم کاظمی و سیدمحمد شکوهی

چکیده :
زمینه و هدف: پیشترفت های گسترده چند دهه اخیر در تولید علم بهره گیری از شاخص ها ی ارزیابی تولیدات علمی را ضروری نموده است. بهبود عملکرد سرانه تولید علم نشان دهنده رعایت استانداردهای علمی و اصول بین المللی هست که باعث نمایه شدن این تولیدات در پایگاه های استنادی جهان می شود. این مقاله با هدف ارزیابی کیفی و کمی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال های 1397-1393 صورت پذیرفت. روش بررسی: مطالعه حاضر کاربردی و به روش مقطعی و پیمایشی بود، جامعه مورد مطالعه شامل مقالات دانشگاه علوم پزشکی گلستان که طی پنج سال در پایگاه اطلاعاتی معتبر نمایه شدند. اطلاعات و داده ها، از طریق چک لیست شامل: جنسیت، مرتبه علمی، تعداد مقالات، تعداد کل استنادات، تعداد استنادات در هر سال و H-Indx جمع آوری و از شاخص های آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد و میانگین استفاده شد. یافته ها: تولیدات علمی و مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه نمایه شده در scopus؛ طی سالهای 1393 لغایت 1397 به ترتیب؛ 259، 234 ، 301 ، 326 و 347 مقاله بود و تعداد استنادات به مقالات دانشگاه علوم پزشکی گلستان در scopus طی سالهای 1393 لغایت 1397 به ترتیب؛ 1300، 1315، 7349 ، 4367 و 1366 شد که بیشترین استنادات طی این پنج سال مربوط به سال 1395 بود نتیجه گیری: نتایج نشان داد کیفیت و کمیت تولیدات علمی دانشگاه در طی سال های 97-93 افزایش یافته است که این امر بیانگر توجه دانشگاه و اعضای هیات علمی به جنبه های کیفی مقالات درکنار جنبه های کمی است. با این حال سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ارتقاء وضعیت تولید علم اجتناب ناپذیر است.

کلمات کلیدی :
تولیدات علمی، هیات علمی، پایگاه اسکوپوس، پایگاه آی اس آی.


مشاهده مقاله
95