دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحات 7 - 22
نویسندگان : مهدخت امیری لرگانی * و مسعود خیراندیش و علی کارشناسان و وحید اسکو

چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه گنبد کاووس بوده است. این تحقیق در شمار تحقیقات توصیفی، از توع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس است که به علت در دسترس نبودن تمام اعضاء از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده‌است. ابزار اندازه‌گیری تحقیق، دو پرسشنامه محقق ساخته بوده، روایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع کارآفرینی سازمانی 935/0 و برای پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 941/0 به‌دست آمده‌ است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. نتایج آزمون همبستگی نشان ‌داد از میان 6 متغیر مورد بررسی تنها 4 متغیر (فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، سطح تضاد و قوانین و مقررات) با کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد و دو متغیر دیگر (ویژگی کارکنان و ویژگی مدیریت) ارتباط معنی‌داری با کارآفرینی سازمانی ندارد. نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره نشان ‌داد مولفه فرهنگ سازمانی به میزان 1/41 درصد تغیرات مربوط به کارآفرینی سازمانی را پیش¬بینی می‌کند و در نهایت نتیجه آزمون فریدمن نشان داد که اولین مانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه گنبد کاووس، ویژگی کارکنان است و بهترین عامل مؤثر بر روی کارآفرینی سازمانی، فرهنگ سازمانی است.

کلمات کلیدی :
کارآفرینی سازمانی، موانع کارآفرینی سازمانی، دانشگاه گنبد کاووس.


مشاهده مقاله
163
دانلود
37
تاریخ دریافت
۰۸ تیر ۱۳۹۷
تاریخ ریوایز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
تاریخ پذیرش
۰۲ مرداد ۱۳۹۷