دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحات 7 - 21
نویسندگان : محمد صادق اللهياري و رقیه غلامی مبارك آبادي *

چکیده :
هدف این پژوهش توصیفی شناسایی و بومیسازي شاخصهها و مولفههاي سنجش کار شایسته در بخش صنایع استان گیلان میباشد. براین منظور مطالعهاي در دو مرحله انجام شد. در بخش نخست پژوهش ابتدا براساس مرور منابع و مطالعات پیشین، ابعاد و گویههاي سنجش کار شایسته شناسایی شدند؛ سپس 19 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش صنعت، کارشناسان خبره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اساتید دانشگاهی نظرات خود را در خصوص توانایی و قابلیت ابعاد و گویهها با توجه به شرایط بومی استان گیلان در سنجش کار شایسته، از طریق پرسشنامه الکترونیکی آنلاین بیان نمودند. پس از تجزیه و تحلیل و تأیید نتایج مرحله اول، پرسشنامه مرحله دوم تهیه شد. نمونه آماري مرحله دوم پژوهش 395 نفر از کارکنان بخش صنایع استان گیلان بودند که از طریق روش نمونه گیري خوشهاي چند مرحلهاي SPSS انتخاب شدند. پرسشنامهها از طریق مصاحبه حضوري تکمیل و دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرمافزار تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان داد که از بین ابعاد مورد توجه براي سنجش کار شایسته، به ترتیب ابعاد 0) و فرصت براي انجام کار / 0)، انتخاب و انجام کار در شرایط آزادي ( 52 / 0)، شرافت کاري ( 68 / امنیت کاري ( 71 0/43 ) بیش ترین سهم را در تبیین و شناسایی تغییرات کار شایسته در بین کارکنان بخش صنایع استان گیلان دارا بودند.

کلمات کلیدی :
کار شایسته، امنیت کاري، شرافت کاري، آزادي کار، فرصت براي انجام کار.


مشاهده مقاله
73
دانلود
10
تاریخ دریافت
۰۱ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ ریوایز
۱۱ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ پذیرش
۲۰ فروردین ۱۳۹۷