دوره 5، شماره 3، پاییز 1401، صفحات 15 - 23
نویسندگان : الفا عفیفه و آتیکا زارعفر و مایلا خیریه و آرومگا زارعفر *

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Ulfa Afifah, Atika Zarefar, Mayla Khoiriyah, Arumega Zarefar


مشاهده مقاله
451
دانلود
67
تاریخ دریافت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۳ تیر ۱۴۰۱