دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحات 33 - 48
نویسندگان : مهرداد صدرآرا و محسن محمدنوربخش لنگرودي و نسترن حقگو طبالوندانی *

چکیده :
چکیده گسترش روزافزون مسائل مالی شرکتها باعث شده است تا همواره مباحث جدیدي در خصوص کسب منافع آتی آنها مطرح گردد. در این راستا پژوهشگران بسیاري به دنبال ارتباطهاي نوین متغیرهاي حسابداري ازجمله اقلام تعهدي با مباحث مالی و اقتصادي برآمدهاند. پژوهش حاضر با بهرهگیري از جنبه عملیاتی اقلام تعهدي و اجزاي آن که ابتداً در سال 2006 توسط ریچاردسون ابداع گردید و در ادامه طی سالهاي 2011 تا 2017 از سوي پاپاناستاسوپولوس توسعه داده شد، به دنبال بررسی تأثیر اجزاي اقلام تعهدي عملیاتی بر سودآوري آتی و بازده آتی سهام میباشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را سه صنعت بورس اوراق بهادار تهران شامل صنایع خودروسازي، سیمان و فلزات اساسی تشکیل میدهد که با استفاده از نمونهگیري حذف سیستماتیک که صورت پذیرفت، درنهایت تعداد 55 شرکت انتخاب گردیدند و موضوع پژوهش بصورت تطبیقی و طی دوره زمانی 1389 تا 1393 در آنها بررسی گردید. روش آماري مورد استفاده میباشد. یافتههاي EGLS و OLS جهت آزمون فرضیههاي پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روشهاي پژوهش حاکی از آن است که در هر سه صنعت، رابطه معنیداري بین کل اقلام تعهدي عملیاتی و اجزاي آن با بازده آتی سهام وجود ندارد؛ گرچه وجود رابطه منفی بین کل اقلام تعهدي عملیاتی و بازده آتی سهام تأیید میگردد؛ اما این رابطه به لحاظ آماري معنیدار نیست. از طرفی در مورد رابطه اقلام تعهدي عملیاتی و اجزاي آن با سودآوري آتی، بجز در صنعت سیمان، ارتباط معنیداري یافت نشد.

کلمات کلیدی :
اقلام تعهدي عملیاتی، خالص داراییهاي عملیاتی، سودآوري آتی، بازده آتی سهام، رشد فروش، تحریفهاي حسابداري.


مشاهده مقاله
77
دانلود
11
تاریخ دریافت
۰۶ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ ریوایز
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ پذیرش
۲۹ فروردین ۱۳۹۷