دوره 5، شماره 4، زمستان 1401، صفحات 7 - 12
نویسندگان : پارانتاپ چاترجی *

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Parantap Chatterjee


مشاهده مقاله
34
دانلود
4
تاریخ دریافت
۱۱ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۶ آبان ۱۴۰۱