دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سحر صدرائی * و احمد ودادی

چکیده :
هوش ارتباطی یک مدیر به او کمک می کند که چگونه سبک ارتباطی خود را، تنظیم کند. محقق در این پژوهش با هدف بررسی رفتار سازمانی مثبت گرا و عوامل جمعیت شناختی موثر بر هوش ارتباطی مدیران در بانک کشاورزی، به آن پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان و کارشناسان بانک کشاورزی در کل استان تهران به تعداد 387 نفر می باشند و بر اساس جدول مورگان، تعداد نمونه 193 نفرمحاسبه گردید که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های استاندارد سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007) و شایستگی ارتباطی بورمستر (1988)، بوده اند. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی صوری و همچنین محتوایی، 893/0 مورد تائید قرار گرفت و برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن به ترتیب، پرسشنامه سرمایه روان شناختی، 79/0 و شایستگی ارتباطی، 83/0 بوده است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از روش همبستگی انجام گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل جمعیت شناختی و همچنین متغیرهای رفتار سازمانی مثبت گرا، رابطه مثبت و معنی داری با هوش ارتباطی ایجاد نموده اند. لیکن از بین ویژگیهای شخصیتی، تنها متغیر جنسیت 25درصد و متغیر تاهل 35درصد؛ و در ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا نیز تنها بعد خوش بینی وارد مدل شده که توانست،30 درصد، تغییرات هوش ارتباطی را تبیین کند.

کلمات کلیدی :
هوش ارتباطی، رفتار سازمانی مثبت گرا.


مشاهده مقاله
94