دوره 5، شماره 3، پاییز 1401، صفحات 64 - 85
نویسندگان : سحر صدرائی * و احمد ودادی

چکیده :
هوش ارتباطی یک مدیر به او کمک می‌کند که چگونه سبک ارتباطی خود را، تنظیم کند. محقق در این پژوهش با هدف بررسی رفتار سازمانی مثبت‌گرا و عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر هوش ارتباطی مدیران در بانک کشاورزی، به آن پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده¬ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان و کارشناسان بانک کشاورزی در کل استان تهران به تعداد 387 نفر می‌باشند و بر اساس جدول مورگان، تعداد نمونه 193 نفرمحاسبه گردید که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه¬های استاندارد سرمایه روان¬شناختی از لوتانز و همکاران (2007) و شایستگی ارتباطی از بورمستر (1988)، بوده¬اند. روایی پرسشنامه¬ها بر اساس روایی صوری و همچنین محتوایی، 893/0 مورد تأیید قرار گرفت و برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن به ترتیب، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی، 79/0 و شایستگی ارتباطی، 83/0 بوده است. تحلیل داده¬ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از روش همبستگی انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که عوامل جمعیت شناختی و همچنین متغیرهای رفتار سازمانی مثبت‌گرا، رابطه مثبت و معنی¬داری با هوش ارتباطی ایجاد نموده¬اند. لیکن از بین ویژگی‌های شخصیتی، تنها متغیر جنسیت 25 درصد و متغیر تأهل 35 درصد؛ و در ابعاد رفتار سازمانی مثبت‌گرا نیز تنها بُعد خوش‌بینی وارد مدل شده که توانست،30 درصد، تغییرات هوش ارتباطی را تبیین کند.

کلمات کلیدی :
هوش ارتباطی، رفتار سازمانی مثبت‌گرا، صنعت بانکداری.


مشاهده مقاله
340
دانلود
28
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۰ مرداد ۱۴۰۱