دوره 4، شماره 4، زمستان 1400، صفحات 45 - 65
نویسندگان : مهران وحدتی و زهرا دهخوارقانی لطف آبادی *

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات سرمایه انسانی در بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه حاکمیت شرکتی از سه سازوکار (استقلال هیأت مدیره، تنوع جنسیتی هیأت مدیره، فعالیت هیأت مدیره،) استفاده گردید و همچنین برای محاسبه¬ افشای سرمایه انسانی از چک لیستی با شش شاخص (آموزش و تمرین کارکنان، سن کارکنان، تجربه کاری کارکنان، سطح تحصیلات کارکنان، تعداد کارکنان و عملیات رفاهی برای سلامت کارکنان) استفاده گردید. نمونه¬ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می¬باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم¬افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استقلال هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد و همچنین مالکیت مدیریتی، ارتباط بین استقلال هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل می¬کند، در حالیکه تنوع جنسیتی هیأت مدیره و فعالیت هیأت مدیره، تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی ندارند. مالکیت مدیریتی نیز ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و فعالیت هیأت مدیره با افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمی¬کند.

کلمات کلیدی :
مالکیت مدیریتی، حاکمیت شرکتی، اطلاعات سرمایه انسانی، استقلال هیأت مدیره، بورس اوراق بهادار تهران.


مشاهده مقاله
526
دانلود
124
تاریخ دریافت
۲۵ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۹ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۴ دی ۱۴۰۰