دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحات 79 - 90
نویسندگان : معصومه واشقانی فراهانی * و محمدرضا وطن پرست و اسماعیل فدائی کلورزی

چکیده :
در سال¬های اخیر، قانونگذاران برای ایجاد سازوکارهای مزبور جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی، قوانین متعددی تصویب نموده¬اند. یکی از این قوانین، الزام شرکت¬ها به تشکیل کمیته حسابرسی می¬باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشات مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 82 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1397 برای آزمون فرضیه¬های پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه¬گیری در این پژوهش، حذف سیستماتیک است. برآورد مدل پژوهش در قالب داده¬های تابلویی و تحلیل براساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار E-Views بر مبناي داده¬هاي تركيبی انجام شده است. یافته¬های تحقیق حکایت از تأیید رابطه مثبت بین کمیته حسابرسی با کیفیت افشای گزارش¬های مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلمات کلیدی :
کمیته حسابرسی، کیفیت افشای گزارش‌های مالی، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران.


مشاهده مقاله
88
دانلود
18
تاریخ دریافت
۰۲ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۱ تیر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۳ مرداد ۱۴۰۰