دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحات 22 - 32
نویسندگان : شعیب رستمی * و ثمین کهنسال

چکیده :
مشاهده فرصتهاي تجاري متنوع و قابل اعتنا در مؤسسات و بانکهاي اسلامی بوسیله نهادهاي رسمی دولتی در سراسر جهان منجر به توجه بیش از پیش به مؤسسات مالی اسلامی گردیده است؛ بهطوريکه تعداد زیادي از سرمایهگذاران حرفهاي، علاقهمندي بسیاري به اضافهکردن محصولات مالی اسلامی به پرتفوي سرمایهگذاري خود نشان دادهاند. سازوکار بازار سرمایه کشورهاي اسلامی با سایر کشورهاي مشهور در زمینه ایجاد و گسترش بازارهاي سرمایه متفاوت میباشد. در نظامهاي اسلامی، فعالان اقتصادي نهتنها توسط قوانین و مقررات بلکه توسط رهنمودهاي قرآن کریم نیز مورد هدایت قرار میگیرند. مالی اسلامی محصولات مختلفی در قالب ابزارها و روشها فراهم میآورد. ابزارهاي اصلی تأمین مالی که توسط مؤسسات مالی اسلامی استفاده میشود داراي مشخصههاي ممتازي نظیر توان تخمین ارزش انواع داراییها بر اساس ارزش اصلی آن، تخصیص روشهاي تأمین مالی خاص به ازاي هر قرارداد، تعریف صحیح و بدون تناقض از قیمت کالا و خدمات و همچنین سهم شرکا از سود و زیان میباشند. مقاله حاضر ضمن تشریح ابزارهاي مؤسسات مالی اسلامی و نقش مالی اسلامی با توجه به مدل اقتصاد اسلامی در پیشرفت اقتصاد جهانی، گزارشگري اجتماعی اسلامی در این مؤسسات را نیز بررسی نموده است. مهمترین نتیجه مقاله مفهومی حاضر آن است که بکارگیري ابزارهاي تأمین مالی اسلامی تحت اصول اقتصاد اسلامی منجر به کاهش سطح سقوطهاي مالی و عدم اعتمادهاي موجود در بازارهاي سرمایه میگردد.

کلمات کلیدی :
مؤسسات مالی اسلامی، مدل اقتصادي اسلامی، گزارشگري اجتماعی اسلامی، محصولات مالی اسلامی، قراردادهاي تأمین مالی اسلامی.


مشاهده مقاله
72
دانلود
10
تاریخ دریافت
۲۳ آذر ۱۳۹۶
تاریخ ریوایز
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ پذیرش
۲۲ فروردین ۱۳۹۷