دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهدی فرجی * و پیمان ناقلی درآباد

چکیده :
کاهش در میزان سود قبل از مالیات یا اجتناب از پرداخت مالیات، از بحث های مهم مالیاتی است. مالیات براساس سود شرکتها تعیین می شود، و اصول حاکمیت شرکتی به عنوان برقرار کننده تعادل میان نظریه نمایندگی و ذینفعان عمل می کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام پرداختنی و نقش مدیران غیر اجرایی بر اجتناب ازپرداخت مالیات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، 108 شرکت طی بازه زمانی 1393 - 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی ۷۵۶ سال- شرکت به صورت داده های ترکیبی و پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار، بین سیاست تقسیم سود و اجتناب مالیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد که بین اعضای غیر موظف هیات مدیره و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نرخ بازده دارایی ها، اهرم مالی، دارایی نامشهود، شدت سرمایه سرمایه گذاری در دارایی ثابت، کل اقلام تعهدی و هزینه تحقیق و توسعه دارای رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی می باشد.

کلمات کلیدی :
اجتناب از پرداخت مالیات، استقلال هیئت مدیره، سیاست های تقسیم سود سهام، مدیران غیراجرایی.


مشاهده مقاله
28