دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحات 57 - 78
نویسندگان : مهدی فرجی * و پیمان ناقلی درآباد

چکیده :
کاهش در میزان سود قبل از مالیات یا اجتناب از پرداخت مالیات، از بحث¬های مهم مالیاتی است. مالیات براساس سود شرکت¬ها تعیین می شود و اصول حاکمیت شرکتی به عنوان برقرار کننده تعادل میان نظریه نمایندگی و ذینفعان عمل می-کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سیاست¬های تقسیم سود سهام پرداختنی و نقش مدیران غیر اجرایی بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت¬های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور، 108 شرکت طی بازه زمانی 1393- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی ۷۵۶ سال- مشاهده به صورت داده¬های ترکیبی و پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار، بین سیاست تقسیم سود و اجتناب مالیاتی است. همچنین نتایج نشان می¬دهد که بین اعضای غیر موظف هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی، رابطه مثبت و معنی¬داری وجود دارد و از متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، نرخ بازده دارایی¬ها، اهرم مالی، دارایی نامشهود، شدت سرمایه¬گذاری در دارایی ثابت، کل اقلام تعهدی و هزینه تحقیق و توسعه نیز دارای رابطه معنی¬داری با اجتناب مالیاتی می-باشند.

کلمات کلیدی :
اجتناب از پرداخت مالیات، سیاست های تقسیم سود، استقلال هیئت مدیره، مدیران غیراجرایی.


مشاهده مقاله
190
دانلود
20
تاریخ دریافت
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۲ مهر ۱۴۰۰