دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحات 49 - 62
نویسندگان : رویا دارابی و احمد مخمل باف * و فریبا هادی نیا

چکیده :
مطالعههاي بسیاري در زمینۀ اخلاق در حسابداري و حسابرسی صورت گرفته که در این مطالعه سعی شده، با بررسی آنها و با استفاده از روش اسنادکاوي و مطالعۀ متون موجود در حوزة اخلاق و استانداردهاي بینالمللی گزارشگريمالی با هدفی علمی و برحسب گردآوري اطلاعات به صورت توصیفی که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده هاي موردبررسی است، در راستاي بررسی نظري و جامع مطالعات انجام شده در این حوزه، به تبیین جایگاه اخلاق در پیاده- سازي استانداردهاي بینالمللی گزارشگري مالی، پرداخته شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که رعایت اصول، ارزشها و هنجارهاي اخلاقی در تمامی مراحل پیادهسازي استانداردهاي بینالمللی گزارشگري مالی، امري ضروري است که میتوان آن را از طریق آموزشهاي اخلاقی تئوري (دانشگاه) و حرفهاي (انجمنها، نهادهاي مالی، آیین رفتارحرفهاي)، نهادینه نمود.

کلمات کلیدی :
اخلاق، چارچوب پیادهسازي گزارشگري مالی.


مشاهده مقاله
68
دانلود
10
تاریخ دریافت
۱۵ آذر ۱۳۹۶
تاریخ ریوایز
۰۵ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ پذیرش
۰۳ اسفند ۱۳۹۶