دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحات 49 - 58
نویسندگان : شهرام توانا * و مهدی خلیلی خمیران

چکیده :
اخلاق از مهمترین مباحث دینی است. زیرا بدون اخلاق نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای آنها سامان مییابد. این پژوهش به بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیرهای اخلاق بازاریابی اسلامی، تعهد و اعتبار برند پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان و رؤسای شهرداریهای شهر رشت است که یکی از شهرداریهای پر تردد در این شهر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. به علت محدود بودن تعداد کارکنان، پرسشنامهها بهصورت سرشماری میان کل افراد جامعه ) 152 نفر( توزیع شد که در نهایت 110 پرسشنامه سالم و بدون نقص بازگشت داده شد که نرخ بازگشت برابر 72% به دست آمد. روایی پرسشنامه در ابتدا به صورت صوری )نظرات اساتید دانشگاه( مورد تأیید قرار گرفت و سپس از طریق نرمافزار، روایی همگرا و واگرا بررسی گشت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافتههانشان داد که اخلاق کار اسلامی تأثیر مثبتی بر اخلاق بازاریابی اسلامی و تعهد سازمانی دارد. اخلاق بازاریابی اسلامی نیز بر اعتبار برند اثرگذار است. همچنین تأثیر اعتبار برند و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان مورد تأیید میباشد. نتایج نشان میدهد که سازمانها برای افزایش عملکرد سازمانی باید بر اخلاق کار اسلامی تأکید کنند تا آن با اثرگذاری بر تعهد سازمان، اخلاق بازاریابی اسلامی و اعتبار برند، عملکرد را ارتقا بخشد.

کلمات کلیدی :
اخلاق کار اسلامی، اخلاق بازاریابی اسلامی، تعهد، اعتبار برند، عملکرد سازمان.


مشاهده مقاله
737
دانلود
208
تاریخ دریافت
۱۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۰ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۷ بهمن ۱۳۹۹