دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحات 59 - 77
نویسندگان : سمانه فتح علیان * و حمید نجفی تیرتاشی

چکیده :
در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها براساس دانش زندگی میکنند و میمیرند. موفقترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارائی ناملموس به نحو بهتر و سریعتری استفاده میکنند. امروزه از دانش و سرمایه اجتماعی به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی بهره گرفته میشود و موفقیت یک سازمان به تواناییاش در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. لذا در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک در دیماه 1399 پرداخته خواهد شد. جامعه آماری مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت هستند که 165 نفر میباشند. نمونه آماری باتوجه به جدول مورگان 118 نفر برآورد شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف و رگرسیون انجام میشود. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی و ابعاد آنها بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک میباشد.

کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، مزیت رقابتی، شرکت صنعتی بهپاک.


مشاهده مقاله
744
دانلود
202
تاریخ دریافت
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۴ اسفند ۱۳۹۹