دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحات 7 - 20
نویسندگان : فاضل محمدی نوده و سعید شهریاری *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت‌های تأمین مالی و کارایی شرکت‌ها در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جهت بررسی موضوع حاضر، تعداد 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال در بازه زمانی 1392 الی 1396 با استفاده از روش داده‌های ترکیبی (550 سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون معني‌داری ضرایب بر اساس معادله‌های رگرسیون برازش شده نشان ‌داد مالکیت خانوادگی بر محدودیت‌های تأمین مالی شرکت‌ها، اثر مثبت و معنی‌داری دارد و از طرفی مالکیت خانوادگی با کارایی شرکت‌ها ارتباط منفی و معنی‌داری دارد.

کلمات کلیدی :
مالکیت خانوادگی، ساختار مالکیت، محدودیت‌های مالی، حساسیت سرمایه‌گذاری.


مشاهده مقاله
166
دانلود
38
تاریخ دریافت
۲۵ تیر ۱۳۹۸
تاریخ ریوایز
۰۲ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ پذیرش
۰۷ مرداد ۱۳۹۸