دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحات 78 - 96
نویسندگان : سید علیرضا میرعرب بایگی و هاشم مکاری * و سیدوحید حسینی طباطبایی

چکیده :
هدف این پژوهش اثرات حمایت سازمانی ادارک شده و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کارایی شغلی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات هستند، نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونهگیری و جایگذاری کوکران برای جوامع محدود 113 نفر تعیین شد. برای تعیین روایی در این پژوهش از متخصصان در این رشته از جمله استاد راهنما و اساتید گروه مدیریت در مورد پرسش نامه و سوالات آن نظرخواهی گردید که آنها اعتبار پرسش را تأیید کردند و برای تعیین پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ) 0.815 (، توانمندسازی روان شناختی ) 0.945 ( و کارایی شغلی ) 0.903 ( مشخص گردید که درصد قابل قبولی از پایایی را به اثبات رسانده است. بررسی فرضیه ها حاکی از این بود که حمایت سازمانی ادارک شده و توانمندسازی روانشناختی بر کارایی شغلی کارکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلمات کلیدی :
حمایت سازمانی ادارک شده، توانمندسازی روانشناختی، کارایی شغلی کارکنان.


مشاهده مقاله
764
دانلود
203
تاریخ دریافت
۱۶ آذر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۵ دی ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۰۱ بهمن ۱۳۹۹