دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحات 7 - 23
نویسندگان : میترا پورمحمدیان * و سجاد بحری

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود در بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل یافته جونز و برای محاسبه¬ کیفیت هیأت مدیره از جمع 8 سازوکار استفاده گردید؛ همچنین برای محاسبه¬ تمرکز در بازار محصول از شاخص¬های لرنر تعدیل یافته و هیرفندال - هیرشمن استفاده شد. نمونه¬ آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1397 می¬باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم¬افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد، درحالی¬که تمرکز در بازار محصول، ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را تعدیل نمی¬کند.

کلمات کلیدی :
تمرکز در بازار محصول، حاکمیت شرکتی، کیفیت هیأت مدیره، مدیریت سود.


مشاهده مقاله
167
دانلود
41
تاریخ دریافت
۰۲ مهر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۲ مهر ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۹ مهر ۱۳۹۹