دوره 5، شماره 3، پاییز 1401، صفحات 7 - 14
نویسندگان : پارانتاپ چاترجی * و ماهویا آدیکاری

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Parantap Chatterjee, Mahuya Adhikary


مشاهده مقاله
407
دانلود
68
تاریخ دریافت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ تیر ۱۴۰۱