دوره 5، شماره 2، تابستان 1401، صفحات 83 - 105
نویسندگان : امیر شمس * و علی تقوی مقدم و مینا جامی و محمود نعمتی

چکیده :
کارایی سرمایه¬گذاری نیروی کار به معنی به¬کار گیری تعداد بهینه‌ای از نیروی انسانی در سازمان است. در مقابل، ناکارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار، که نمایانگر یک قلم با اهمیت در ورودی مخارج تولید شرکت است، از پیامدهای ضعف در سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و عملیات شرکت¬ها است و می‌تواند منعکس¬کننده هزینه‌های نمایندگی بالاتر، نظارت ناکافی و شفافیت و تبادل اطلاعات ضعیف باشد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي ارتباط بین ناکارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از مدل رگرسيون خطي چندگانه براساس داده‌های تابلویی استفاده گرديده است. نتيجه بررسي 140 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (980 مشاهده سال-شرکت) طي بازه زماني 1391 الي 1397 حاکي از آن است که ناکارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. در واقع، در شرکت‌هایی که ناکارایی سرمایه‌‌گذاری در نیروی کار بیشتر بوده است، اجتناب مالیاتی کمتر بوده است. این نتایج مبین اهمیت توجه بیشتر شرکت‌ها به مقوله کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار در راستای فعالیت‌های اجتناب مالیاتی شرکت است.

کلمات کلیدی :
کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار، اجتناب مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی.


مشاهده مقاله
607
دانلود
103
تاریخ دریافت
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۲ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱