دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحات 30 - 37
نویسندگان : مریم بزم آمون * و رضوان حجازی

چکیده :
در پژوهش¬های انجام شده در سازمان آموزش و پرورش به زیر شاخه¬های مدیریت پرداخته شده و به مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان موضوع مهم و فراگیر که از جنبه¬¬های مختلف یک سازمان را ارزیابی می¬کند کمتر پرداخته شده است. در این پژوهش، نظام مدیریت کیفیت فراگیر درسازمان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر اجرای TQM بر رضایت شغلی در این سازمان مشخص شده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران و کارشناسان سطوح مختلف ادارات سازمان آموزش و پرورش و همچنین مدیران و معاونان و کادر مدارس بوده و از روش نمونه¬گیری طبقه بندی- تصادفی استفاده شده است. روش کار بر مبنای آمار استنباطی (تحلیل همبستگی داده¬ها) بوده و برای تجزیه تحلیل داده¬ها از نرم-افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین اجرای TQM و افزایش رضایت شغلی در سازمان آموزش وپرورش وجود دارد.

کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت فراگیر، رضایت شغلی، سازمان آموزش و پرورش.


مشاهده مقاله
83
دانلود
21
تاریخ دریافت
۰۱ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۲ شهریور ۱۴۰۰