دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 19 - 26
نویسندگان : نازی بالی *

چکیده :
امروزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، نقش با اهمیتی را در ثبت و ارائه اطلاعات جهت تصمیم گیری های مناسب بازی میکنند. اطلاعات منتج از این سیستمها مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکتها خواهد بود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر به کارگیری بستههای نرمافزاری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر با استفاده از توزیع پرسشنامه بین حسابرسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سیستمهای اطلاعاتی و بستههای نرمافزاری حسابداری بر ویژگیهای کیفی ازجمله مربوط بودن و قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده، تأثیر بسزایی دارند، اما این تأثیر بر ویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده ضعیف میباشد. در این راستا به نظر میرسد مدیران شرکتها بویژه شرکتهای سهامی عام که صورتهای مالی آنها در معرض عموم است و مبنای تصمیمات سرمایهگذاری بسیاری از افراد قرار میگیرد میبایست در انتخاب سیستمهای اطلاعاتی و بستههای نرمافزاری مناسب برای شرکت، نهایت دقت و برنامهریزی را اعمال نمایند.

کلمات کلیدی :
صورتهای مالی حسابرسی شده، سیستم اطلاعاتی حسابداری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، بسته های نرم افزاری، ویژگیهای کیفی.


مشاهده مقاله
59
دانلود
10
تاریخ دریافت
۰۲ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ تیر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۷ تیر ۱۴۰۰