دوره 5، شماره 2، تابستان 1401، صفحات 46 - 63
نویسندگان : مسعود معدنی پور * و مژگان سعیدی

چکیده :
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر مشترک اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. نمونه¬ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می¬باشد. آزمون فرضیات برای با استفاده از رگرسیون خطی و توسط نرم¬افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معکوس دارد ولی مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معناداری بر هزینه سرمایه سهام شرکت ندارد و همچنین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل ارتباط معکوس بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه سهام شرکت را تقویت نمی¬کند.

کلمات کلیدی :
اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل، مسئولیت اجتماعی شرکت، هزینه سرمایه سهام.


مشاهده مقاله
268
دانلود
13
تاریخ دریافت
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱