دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مسعود فیاض چلارسی * و میترا پورمحمدیان

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش مالکیت سهامدار عمده شرکت بر شفافیت در گزارشگری مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، برای اندازه گیری شفافیت در گزارشگری مالی به تبعیت از حساس یگانه و همکاران (1397) از سه شاخص (اقلام تعهدی، کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی) استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سهامدار عمده شرکت با اقلام تعهدی ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین سهامدار عمده شرکت با کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سهامدار عمده، شفافیت در گزارشگری مالی، اقلام تعهدی، کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی.


مشاهده مقاله
130