دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهدی باقریان *

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد بر کاهش میزان تقلب در سازمان‌های غیر انتفاعی است. در این پژوهش به بررسی انگیزه‌های تقلب میپردازیم؛ سپس پرداخت مبتنی بر عملکرد و تاثیر آن روی گزارش تهیه شده توسط سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های، غیر انتفاعی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. همچنین گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی شرکت‌ها یاد می‌شود را به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شد، مورد بررسی قرار می‌دهیم. پژوهش حاضر، با تمرکز بیشتر بر یکی از جنبه‌های محیطی تقلب، یعنی اثر پرداخت مبتنی بر عملکرد بر گزارش نادرست، عملکرد شرکت‌ها‌ی غیر انتفاعی را مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش مورد استفاده، یک رویکرد کتابخانه‌ای است که از طریق بررسی ادبیات موجودِ مطالعات کتابخانه‌ای در حوزه مربوطه انجام پذیرفته است. در این راستا پژوهش‌های پیشین را مورد بررسی قرار داده‌ایم و نتایج حاصل بیانگر این است که پرداخت مبتنی بر عملکرد، در سازمان‌های غیرانتفاعی باعث کاهش تقلب و گزارش دهی نادرست می‌شود. کلید واژه‌ها بر اساس بیشترین واژگان جست و جو شده در مقالات انتخاب شده‌اند.

کلمات کلیدی :
پرداخت مبتنی برعملکرد، تقلب، سازمان غیرانتفاعی.


مشاهده مقاله
129