دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : نسترن شاهواری *

چکیده :
ارز دیجیتال بر پایه فناوری اطلاعات و بدون وابستگی به بانک‌ها و دولت‌ها در دنیای واقعی هستند که به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی نام برده می‌شوند. در این تحقیق به بحث کلی پیرامون ارزهای دیجیتال و صادرات غیرنفتی (صنایع دستی) با در نظرگرفتن نقش تعدیلگری تحریم‌های بین‌المللی پرداخته شد. نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مدیران صنایع دستی کشور را شامل گردید. شیوه نمونه گیری تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی در دسترس است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که برابر 367 نفر گردیده است؛ جهت احتمال از عدم برگشت 390 پرسشنامه توزیع شد. که در نهایت با بررسی پرسشنامه‌های بازگشت شده و کنار گذاشته شدن پرسشنامه‌های ناقص، 337 پرسشنامه وارد در مرحله تحلیل آماری گردید.برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم تحقیق از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد. در فرضیه اول مثبت بودن مقدار ضريب همبستگي (0.106)، نشان از وجود رابطه مستقیم ارزهای دیجیتال بر افزایش صادرات غیرنفتی (صنایع دستی) دارد. در فرضیه دوم مثبت بودن مقدار ضريب همبستگي (0.250)، نشان از وجود رابطه مستقیم ارزهای دیجیتال بر کاهش تأثیر تحریم‌های بین‌المللی دارد. در نهایت برای آزمون فرضیه سوم از آزمون ضریب مسیر و مقدار آماره تی استفاده شد و مقدار ضریب مسیر بیان داشت که 34.5 درصد از میزان قابلیت ارزهای دیجیتال و صادرات غیرنفتی (صنایع دستی) تحت تأثیر نقش تعدیلگری تحریم‌های بین‌المللی بوده است. همچنین مقدار ضریب مسیر مشسخص نمود که 18.6 درصد از میزان صادرات غیر‌نفتی (صنایع دستی) تحت تأثیر قابلیت ارزهای دیجیتال بوده است. در پایان پیشنهادهایی نظیر رفع چالش‌های فقهی و مشکلات امنیتی و تصویب قوانین حمایت از ارزهای دیجیتال توسط دولت و نهادهای حکومتی و نیز گسترش برنامه‌های مد مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و غیره به عنوان پیشنهادهای تحقیق مطرح گردید.

کلمات کلیدی :
ارزهای دیجیتال، صنایع دستی، تحریم‌های بین‌المللی، صادرات غیرنفتی.


مشاهده مقاله
238