دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سجاد بحری * و حامده جهانگیری

چکیده :
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر تعدیلی مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن و هزینه سرمایه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نمونهی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1399 میباشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و دادههای تابلویی به همراه روش ثابت، با استفاده از نرمافزار ایویوز9 اجرا گردید. نتایج حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول با هزینه سرمایه سهام ارتباط معکوس و معناداری دارد ولی مالکیت مدیریتی تأثیری بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول با هزینه سرمایه سهام ندارد.

کلمات کلیدی :
مالکیت مدیریتی، رقابت در بازار محصول، هزینه سرمایه سهام.


مشاهده مقاله
222