دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 7 - 18
نویسندگان : لیلا باقرزاده * و محمدرضا وطن پرست و اسماعیل فدایی کلورزی

چکیده :
این پژوهش، براساس مبانی نظری و ادبیات موضوع به بررسی ارتباط ویژگی¬های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته¬ است. جهت دستیابی به این هدف از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره های زمانی 1393تا 1397 به روش غربالگری به عنوان نمونه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه¬ها از مدل¬های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهند که بین متغیرهای اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین اثربخشی کمیته حسابرسی و بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد. طبق نتایج پژوهش، سیاستگذاران در بازارهای مالی برای تضمین حداکثر نتایج، باید به اجرای سیاست¬ها، توجه دقیقی معطوف نمایند و به مدیران اجرایی بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می¬شود با نظارت بر کمیته حسابرسی شرکت¬ها از طریق مکانیزم¬های کنترلی سیستماتیک، کیفیت اثربخشی را افزایش دهند.

کلمات کلیدی :
اثربخشی کمیته حسابرسی، استقلال هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره، عملکرد شرکت.


مشاهده مقاله
78
دانلود
11
تاریخ دریافت
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰