دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحات 39 - 48
نویسندگان : مسیح مقری *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک سیستمی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت بینالملل بر کارایی سرمایه- گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 94 تا 97 است. در این تحقیق چون برای درک و تبیین موضوع از نمادهای ریاضی و عددی استفاده میشود، نوع تحقیق، کمی میباشد. همچنین تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی میباشد، زیرا در این نوع تحقیقات، تأثیر دو یا چند متغیر براساس هدف تحقیق تحلیل میشود. نتایج نشان میدهد هرچه میزان تأکید بر صنایع واسطهای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش مییابد که این خود منجر به کاهش سرمایهگذاری در این صنایع میشود. کاهش نرخ بهره به تنهایی میتواند یک عامل مؤثر برای افزایش بازده سرمایهگذاریها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینههای سرمایهگذاری نیز کاهش مییابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایهگذاری میشود. افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایهگذاری در محصولات مالی تأثیر گذار است، بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار داراییهای فیزیكی در مقایسه با داراییهای مالی )محصولات مالی( بیشتر افزایش یافته و داراییهای فیزیكی جایگزین داراییهای مالی در سبد داراییها میشود. در یک اقتصاد در حال رشد )چرخه توسعه تجاری( که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایهگذاری در محصولات مالی افزایش مییابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات میشود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایهگذاری میشود.

کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری، تجارت، ریسک سیستمی، بورس اوراق بهادار.


مشاهده مقاله
756
دانلود
208
تاریخ دریافت
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰