دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحات 34 - 47
نویسندگان : سید علیرضا میرعرب بایگی و هاشم مکاری * و محمدرضا تارانی

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رشد شرکت و عملکرد مالی بر بازده سرمایه¬گذاری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا رشد شرکت و عملکرد مالی بر بازده سرمایه¬گذاری تأثیرگذار است یا خیر؟ متغیرهای عملکرد مالی و رشد شرکت به عنوان متغیر مستقل و بازده سرمایه¬گذاری متغیر وابسته می¬باشند. برای پاسخگویی به این پرسش، نمونه¬ای به تعداد 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 لغایت 1397 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از مدل رگرسیون استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد بین رشد شرکت و بازده سرمایه¬گذاری و همچنین بین عملکرد مالی و بازده سرمایه¬گذاری، رابطه مثبت و معنی¬داری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
رشد شرکت، عملکرد مالی، بازده سرمایه¬گذاری.


مشاهده مقاله
56
دانلود
15
تاریخ دریافت
۰۵ آبان ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۵ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۳۹۹