دوره 5، شماره 2، تابستان 1401، صفحات 64 - 82
نویسندگان : احسان رجایی زاده هرندی * و الهام مغیث

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری و همچنین نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی ـ همبستگی می‌باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می‌شود. به‌منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش این معیارها، کارایی سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری با اثر تعدیلگری کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
کارایی سرمایه‌گذاری، حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی.


مشاهده مقاله
601
دانلود
98
تاریخ دریافت
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱