دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحات 7 - 22
نویسندگان : زهره صیاد و مجید مرادی * و مهران متین فرد

چکیده :
هدف این تحقیق بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها در سال 1398 می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 می باشند. با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد 370 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق، مسئولیت اجتماعی (بُعد اجتماعی، بُعد محیطی، بُعد اقتصادی) متغیرهای مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. در اين پژوهش براي جمع آوري داده¬ها و اطلاعات، از روش كتابخانه¬اي استفاده شد. کلیه فرضیات درسطح معنی داری p<0.01"" مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته¬اند و جهت کلیه عملیات آماری از نرم افزارspss" " نسخه 20 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بُعد اجتماعی، بُعد محیطی و بُعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی شرکتها، بورس اوراق بهادار تهران.


مشاهده مقاله
163
دانلود
41
تاریخ دریافت
۰۳ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۰۴ شهریور ۱۳۹۹