دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحات 21 - 38
نویسندگان : امجد رحمن زاده و آرام سپهری وند *

چکیده :
کشورهای جهان از نظر ساختار مالیاتی در راستای نظامهای پولی و مالیاتی دارای تفاوت میباشند و این تفاوت در نظام مالیاتی در اثر ترجیحات متفاوت اجتماعی برای کالاهای عمومی در مقابل کالاهای خصوصی میباشد و دولت در راستای متعادلسازی و اجرای عدالت و جلوگیری از تصاعد مالیاتی در زمینههای متفاوت، نرخهای متفاوتی برای گرفتن مالیات در نظر گرفته است از جمله مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف و فروش. هنگامی که نااطمینانی سیاستهای اقتصادی افزایش مییابد، استراتژیهای اجتناب از مالیات میتواند ناکارآمد باشد زیرا ممکن است با سیاستهای جدید سازگار نباشد و احتمال فرار مالیاتی افزایش یابد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که بین نااطمینانی سیاستهای اقتصادی و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطهای وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سالهای 1390 تا 1397 میباشد. الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیونی دادههای تابلویی است. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر متغیر مستقل نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر متغیر اجتناب مالیاتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیر سهمیه مالیاتی بر رابطه بین نااطمینانی سیاستهای اقتصادی و اجتناب مالیاتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیلی مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی :
اجتناب مالیاتی، نااطمینانی سیاستهای اقتصادی، سهمیه مالیاتی.


مشاهده مقاله
782
دانلود
199
تاریخ دریافت
۰۲ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۷ بهمن ۱۳۹۹