دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهران وحدتی و زهرا دهخوارقانی لطف آبادی *

چکیده :
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات سرمایه انسانی در بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه حاکمیت شرکتی از سه سازوکار (استقلال هیأت مدیره، تنوع جنسیتی هیأت مدیره، فعالیت هیأت مدیره،) استفاده گردید و همچنین برای محاسبه¬ی افشای سرمایه انسانی از چک لیستی با شش شاخص (آموزش و تمرین کارکنان، سن کارکنان، تجربه کاری کارکنان، سطح تحصیلات کارکنان، تعداد کارکنان و عملیات رفاهی برای سلامت کارکنان) استفاده گردید. نمونه¬ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می¬باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم¬افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استقلال هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد و همچنین مالکیت مدیریتی ارتباط بین استقلال هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل می¬کند، در حالیکه تنوع جنسیتی هیأت مدیره و فعالیت هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی ندارند و مالکیت مدیریتی ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و فعالیت هیأت مدیره با افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمی¬کند. واژگان کلیدی: مالکیت مدیریتی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات سرمایه انسانی.

کلمات کلیدی :
مالکیت مدیریتی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات سرمایه انسانی.


مشاهده مقاله
58