دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحات 7 - 25
نویسندگان : سمیه نقیله و اسماعیل فدائی کلورزی *

چکیده :
سود خالص هر بنگاه اقتصادی، همواره به‌وسیله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، حرفه حسابداری، مدیران مالی و تحلیل‌گران بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات نهایی از سودآوری بالای خود مطلع می‌شوند، سود سهام پرداخت می‌کنند. مدیریت سود واقعی از طریق تغییر در فعالیت‌های عملیاتی با هدف گمراه کردن ذی‌نفعان انجام می‌شود. دست‌کاری فعالیت‌های واقعی بر جریان‌های نقدی و در پاره‌ای از موارد بر اقلام تعهدی تأثیر می‌گذارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین استقراض و مدیریت سود غیرمنتظره واقعی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌ها، تعداد 154 شرکت که صورت‌های مالی حسابرسی شده آن‌ها طی سال‌های 1390 تا پایان 1395 در دسترس بوده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌ است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت سود واقعی غیرمنتظره و نسبت هزینه بهره آتی، ارتباط مستقیمی وجود داشته و بین استقراض و مدیریت سود واقعی غیرمنتظره ارتباطی وجود ندارد.

کلمات کلیدی :
مدیریت سود واقعی غیرمنتظره، نسبت هزینه بهره، استقراض.


مشاهده مقاله
167
دانلود
44
تاریخ دریافت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۰۵ خرداد ۱۳۹۹