دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : حسین غلامی *

چکیده :
هدف این پژوهش تبیین نقش اخلاق اقتصادی در بانکداری اسلامی است. این پژوهش همچنین به شکوفایی اقتصاد در جوامع اسلامی با هدف حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی با نگاه اسلامی، احیای اخلاق اسلامی در کسب و کارها و توزیع ثروت به صورت عادلانه از دید اخلاق اقتصادی می‌پردازد. در این پژوهش سعی شده، به این موضوع پرداخته شود كه چگونه می‌توان از اخلاق اقتصادی جهت ارائه راه حلی برای مسائل موجود در جوامع اسلامی، بهره‌برداری نمود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی بوده، به طوری که نتایج این پژوهش‌، می‌تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به بانکداری اسلامی گردد.

کلمات کلیدی :
اخلاق اقتصادی، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی.


مشاهده مقاله
355