دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : عبداله پارسی * و سعید علیپور

چکیده :
هدف: بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین ارزش وجوه نقد و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از لحاظ نوع استدلال جزء تحقیقات قیاسی- استقرایی می‌باشد. از نظر بعد زمان جزء تحقیقات گذشته‌نگر می‌باشد. از نظر طول مدت زمان تحقیق جزء روش ترکیبی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 130 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1395 الی 1399 می‌باشد. یافته ها: با وقوع بحران‌های مالی جهانی در سال‌های اخیر به‌ویژه در دو دهه گذشته، دانشمندان علوم مالي و اقتصادي براي مطالعه و پیش‌بینی وضعيت مالي بنگاه‌های اقتصادي از روش‌های مختلفي استفاده می‌کنند. امروزه با جهانی‌سازی اقتصاد، رقابت به يكي از مکانیسم‌های اصلي بازار تبدیل‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر این است بین ارزش وجوه نقد و درماندگی مالی شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش ارزش وجوه نقد، درماندگی مالی کاهش می یابد و برعکس با کاهش ارزش وجوه نقد، درماندگی مالی افزایش می یابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیانگر این است عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین ارزش وجوه نقد و درماندگی مالی شرکت‌ها تاثیر معناداری دارد.‌

کلمات کلیدی :
عدم اطمینان محیطی، ارزش وجوه نقد، درماندگی مالی.


مشاهده مقاله
239