دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 66 - 79
نویسندگان : شبنم سرخیل *

چکیده :
حیات همه انسان¬های کره خاکی به عوامل متعددی بستگی دارد که بروز نقص در هر یک و یا عملکرد ضعیف آنها مشکلات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. کشاورزی از جمله آن بخش¬هایی می¬باشد که به دلیل تأمین حجم عظیمی از مواد غذایی، زندگی میلیاردها انسان برروی کره خاکی را به خود وابسته کرده است. بهره¬برداری درست از این بخش مستلزم تفکر و عملکرد صحیح انسان¬ها می¬باشد. طبیعتاً نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص قادر خواهند بود تا ضمن استفاده از فناوری، این بخش را به شکوفایی برسانند تا نه تنها توسعه روستایی میسر گردد بلکه اقتصاد سبز را به مردم کشور خود هدیه دهند و از طرفی با رشد هر چه بیشتر و پایدارتر بخش کشاورزی، مسلماً صادرات این بخش افزایش یافته در نتیجه رقابت¬پذیری کشور در بازارهای بین¬المللی پایدارتر خواهد بود. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش عالی بر توسعه صادرات بخش کشاورزی در منتخبی از کشور های با درآمد متوسط رو به بالا طی سال¬های 2019 – 2000 پرداخت. نتایج برآمده در این پژوهش نشان دادند که اختصاص درصدی از GDP به بخش آموزش عالی به همراه تعداد دانشجویان ثبت نامی در دانشگاه تأثیری منفی، بر صادرات کشاورزی داشته اما تعداد جمعیت کشورهای مورد بررسی، تأثیری مثبت و معنادار بر صادرات کشاورزی برجای گذاشته است.

کلمات کلیدی :
منابع انسانی، آموزش عالی، صادرات کشاورزی، بازارهای بین المللی، کشورهای با درآمد متوسط.


مشاهده مقاله
123
دانلود
18
تاریخ دریافت
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۱ تیر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۷ تیر ۱۴۰۰