دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحات 7 - 33
نویسندگان : رضا پزشکی زاده * و فریبرز عوض زاده و سیده رجا غالبی

چکیده :
بر اساس تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات، مدیران از هر فرصتی در جهت کسب منافع شخصی استفاده می¬کنند و این عمل لزوماً تأمین کننده منافع سهامداران نمی¬باشد؛ لذا این امکان وجود دارد که مدیران جهت کتمان نمودن این انتقال ثروت اقدام به مدیریت سود نمایند. از طرفی عملکرد و سلامت مالی شرکت از جمله شاخص¬هایی می¬باشد که سهامداران و استفاده کنندگان صورتهای مالی توجه ویژه¬ای به آنها دارند و مدیران نیز با توجه به عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری بر اساس انگیزه های مشخص اقدام به تصمیمات مرتبط با مدیریت سود می¬نماید. هدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد و درماندگی مالی واحد تجاری با تصمیمات مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. نمونه مورد بررسی شامل 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد و دوره مورد بررسی از سال 1392 الی 1397 است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از داده های تلفیقی و رگرسیون چند متغیره و معادلات هم زمان و مقایسه میانگین¬ها استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که رابطه منفی و معناداری بین عملکرد واحد تجاری و تصمیمات مدیریت سود وجود دارد. از طرفی یافته ها موید وجود رابطه مثبت و متقابلی بین درماندگی مالی و مدیریت سود می¬باشد؛ مضافاً آنکه میانگین مدیریت سود در شرکت¬های زیان¬ده بیشتر است.

کلمات کلیدی :
عملکرد، درماندگی مالی، مدیریت سود.


مشاهده مقاله
73
دانلود
24
تاریخ دریافت
۲۸ آبان ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۴ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۰ آذر ۱۳۹۹