دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحات 101 - 118
نویسندگان : کبری پسندیده فرد * و رضا کیانی ماوی

چکیده :
کارآفرینی ریشهاي به درازاي تاریخ بشر دارد. با این وجود توجه آکادمیک به مفاهیم این دانش سابقه چندانی ندارد. یکی از مسائل مطرح در این حوزه، معیارهاي موفقیت آموزش کارآفرینی است. در این پژوهش شناسایی معیارهاي موفقیت آموزش کارآفرینی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. براي این منظور، پس از مطالعه ادبیات موجود در این زمینه، 31 معیار که منجر به موفقیت در زمینه آموزش کارآفرینی و به تبع آن باعث توسعه اقتصادي میشوند، شناسایی شدند و بنا به نظر خبرگان که 10 تن از اساتید محترم کارآفرینی بودند، 12 معیار که از اهمیت بیشتري فازي این معیارها رتبهبندي شدند که نتیجه آن به ANP برخوردار بودند انتخاب شدند و در پایان با بهکار گیري روش ترتیب اولویت عبارت است از: 1- توانایی علمی و مهارت اساتید، 2- کیفیت اطلاعات و محتوا، 3- هماهنگی آموزش با نیاز جامعه، 4- آموزش دروس به شکل کاربردي (توسط اساتید)، 5- ارتباط با صنعت و نهادهاي تجاري، 6- توانایی و نقش فعال دانشجویان، 7- شناخت دانشجویان از محیط کسب و کار، 8- سطح خلاقیت دانشجویان، 9- شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهاي کارآفرینانه، 10 - تعامل بین استاد و دانشجویان، 11 - حضور فعالان این مقوله و کارآفرینان برتر در کلاسها (سخنران مهمان)، 12 - تعامل بین دانشجویان.

کلمات کلیدی :
آموزش کارآفرینی، روش فرایند تحلیل شبکه فازي، توسعه اقتصادي، تصمیمگیري چندمعیاره.


مشاهده مقاله
71
دانلود
11
تاریخ دریافت
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۲۷ اسفند ۱۳۹۹