دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : محمدوسیم زکا * و ابوریحان انتظار و مهدی مشکی میاوقی

چکیده :
سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. اين پژوهش به هدف بررسي سياست‌هاي تقسيم سود و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. روش اين پژوهش نوع كتاب خانه‌ای و مروري به مطالعات انجام يافته مي‌باشد. نتايج هاكي از اين است كه پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثربگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رساندن ثرروت سهامداران ایفا می‌کند. از آن جا که سیاست تقسیم سود تحت تأثير عوامل متعددی قرار می‌گیرد پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نخواهد بود. و از سوي ديگر ‌ سود سالانه شرکت به دو بخش تقسیم می‌گردد یعنی بخشی از آن به عنوان سود سهام داده می‌شود و بخشی ديگر آن به حساب سود انباشته منظور مي‌گردد؛ هیئت مدیره می‌تواند سیاست‌های مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

کلمات کلیدی :
سیاست‌ تقسيم سود، عوامل موثر بر سياست تقسیم سود، مدیریت سود، تئوری‌های سياست سود.


مشاهده مقاله
333