دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مجید مرادی * و سارا محکم کار

چکیده :
جایگاه اخلاق هر حرفه، امری حیاتی برای پذیرش آن در جامعه است . رفتار اخلاقی به عنوان یک رفتار خوب تعریف میشــود که ازنظر اخلاقی «درســت» را مقابل «بد» یا «غلط» در مجموعهای خاص قرار می دهد رسوایی‌های اخیر برخی شرکت‌های بزرگ جهان، انتظارت از حسابرسان را برای رعایت دقیق و همه‌جانبه رهنمودهای اخلاقی افزایش داده است .هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی عوامل فردی موثر بر رفتار اخلاقی حسابرسان با رویکرد ساختاری تفسیری می باشد. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برمبنای روش یک تحقیق توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران است و نمونه گیری این پژوهش به صورت هدفمند انجام شده است و تعداد 20 خبره انتخاب گردید. عوامل فردی موثر بر رفتار اخلاقی حسابرسان در ابتدا از ادبیات استخراج شد و سپس به کمک رویکرد ساختاری تفسیری به رتبه بندی عوامل شناسایی شده پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، سن، تربیت و مذهب مهم ترین عوامل فردی موثر بر رفتار اخلاقی حسابرسان می باشد و تخصص حسابرس و نفوذ همتایان در رتبه پایین تری از لحاظ اهمیت قرار دارند.

کلمات کلیدی :
رفتار اخلاقی حسابرسان، ساختاری تفسیری، حسابداران رسمی.


مشاهده مقاله
102