دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحات 117 - 135
نویسندگان : علی اصغر ملاداودی * و مهناز مهتابی

چکیده :
امروزه، سرمايه اجتماعي مفهومي چندبُعدي است، پژوهش¬هاي انجام شده پيرامون اين مفهوم در صورتي حالت کامل و «معرف گونه» خواهد داشت که به ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي و ارتباط ميان ابعاد آن بپردازد. با مطالعه متون مختلف مي-توان دو بُعد ساختاري و شناختي را براي سرمايه اجتماعي بر شمرد. بُعد ساختاري سرمايه اجتماعي شامل قوانين انعطاف¬پذير و شبکه¬هاي ارتباطي و بُعد شناختي به اعتماد، همياري و همکاري گروهي اعضاء درون يک سازمان اشاره دارد. در این تحقیق، ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شعب شرق سازمان تأمین اجتماعی تشکیل داده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می¬باشد و روش جمع¬آوری داده¬ها میدانی- کتابخانه¬ای می¬باشد. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی (بُعد ساختاری، بُعد شناختی و بُعد رابطه¬ای بر عملکرد منابع انسانی در شعب شرق سازمان تأمین اجتماعی تهران تأثیر مثبت (مستقیم) داشته است.

کلمات کلیدی :
سرمایه اجتماعی، عملکرد نیروی انسانی، سازمان تأمین اجتماعی.


مشاهده مقاله
48
دانلود
12
تاریخ دریافت
۰۵ آذر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۲۳ آذر ۱۳۹۹