دوره 4، شماره 4، زمستان 1400، صفحات 84 - 96
نویسندگان : فرزین خوشکار و مجید خوانساری و امیر عبادی *

چکیده :
خوش‌بینی مدیریت یکی از برجسته‌ترین سوگیری‌هایی است که بر تصمیمات مدیریتی تأثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و خوش‌بینی مدیریتی می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بُعد روش‌شناسی، همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ زمانی 8 ساله بین سال‌های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوش‌بینی مدیریتی، رابطه منفی و معنی-داری وجود دارد؛ اما ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوش‌بینی مدیریتی تأثیرگذار نیست.

کلمات کلیدی :
ارتباطات سیاسی، ساختار مالکیت، خوش‌بینی مدیریتی، مالکیت نهادی و خانوادگی، بورس اوراق بهادار تهران.


مشاهده مقاله
475
دانلود
104
تاریخ دریافت
۰۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۵ دی ۱۴۰۰