دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : آزیتا شرج شریفی و محمد علی‌ملک *

چکیده :
اینترنت و جوانب ناشی از آن در بازاریابی رسوخ کرده و جنبه‌های مختلف آمیزه بازاریابی ازجمله روش‌های قیمت‌گذاری را تغییر داده است. قیمت کالا در هر خرده‌فروشی می‌تواند مهم‌ترین دلیل رجوع به خریدوفروش اینترنتی باشد، چراکه اکثر کالا‌ها در بازارهای سنتی یافت می‌شوند، اما آن چیزی که انتظار خرید از طریق اینترنت را فراهم می‌سازد، قیمت‌های متفاوت و البته مناسب‌تر در خرده‌فروشی‌های اینترنتی است. مبتنی بر مطالعه مبانی نظری شیوه‌های قیمت‌گذاری تبعیضی، دوبخشی، بسته‌ای و هیجانی به‌عنوان شیوه‌های مؤثر بر فروش خرده‌فروشی‌های اینترنتی لحاظ شدند. جامعه‌ی پژوهش کارکنان خرده‌فروشی‌های اینترنتی و نمونه شامل 98 نفر از کارکنان فروشگاه‌های اینترنتی ساری لحاظ شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی 20 سؤالی استراتژی‌های قیمت‌گذاری و پرسشنامه‌ی 17 سؤالی خرده‌فروشی اینترنتی کروکر بود. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های رگرسیون، واریانس و آزمون تی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از رد سه فرضیه و تائید اثر قیمت‌گذاری دوبخشی بر فروش خرده‌فروشی‌های اینترنتی است. همبستگی بین متغیرهای قیمت‌گذاری دوبخشی و خرده‌فروشی اینترنتی 208/0 R= به‌دست آمد که نشان می‌دهد، بین متغیرها رابطه وجود ندارد. ضریب تعیین نشان می‌دهد که 043/0 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تعیین می‌شود. همچنین مقدار 05/0 Sig< و 33/4=F نشان می‌دهد که مدل رگرسیون متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته معنی‌دار است. ضریب Beta نشان داد که متغیر قیمت‌گذاری دوبخشی 467/0 انحراف معیار تغییر روی متغیر خرده‌فروشی ایجاد می‌کند. مبتنی بر آماره t مقدار 082/2t= و Sig<0/05 نشان می‌دهد که ضریب رگرسیونی معنی‌دار است. مبتنی بر یافته‌ها نتیجه‌گیری انجام و پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلمات کلیدی :
قیمت‌گذاری دوبخشی، خرده‌فروشی اینترنتی، قیمت‌گذاری بسته‌ای، قیمت‌گذاری تبعیضی.


مشاهده مقاله
46