دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهدی باقریان * و مهدی مثالی و علیرضا پناه علی پور

چکیده :
هدف این پژوهش برسی عوامل موثربرمسولیت حسابرس در قبال ارزش های منصفانه و سایر برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط با آن میباشد. روش این پژوهش کتابخانه ای است . یکی از چالش برانگیز ترین ادعاهای مدیریت ، ادعاهایی مربوط به ارزش های منصفانه و سایر برآوردهای حسابداری است.از آنجا که حسابرسی فرایندی سازمان یافته برای جمع‌آوری شواهد و ارزیابی بی‌طرفانه درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع است و شاهد استفاده روزافزون ارزشهاي منصفانه و ساير برآوردها در گزارشگري مالي هستیم اهمیت اين مباحث در حسابرسي نیز قابل توجه گشته است.

کلمات کلیدی :
ارزش منصفانه، برآوردهای حسابداری، مسئولیت حسابرس.


مشاهده مقاله
92