دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحات 7 - 19
نویسندگان : مهسا محمودی * و مجید جامی

چکیده :
فرسودگی شغلی ازجمله عوارض و خطرهای شغلی است که در سال‌های اخیر موردتوجه ‏قرارگرفته است. این پژوهش به بررسی ‏رابطه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در بین حسابرسان و وکلای دادگستری در بازه زمانی 97 - 98 پرداخته است. ‏پژوهش به¬لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به‌لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-‏تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان و وکلای دادگستری شهر زاهدان است. ‏به‌منظور تعیین نمونه از فرمول تعیین نمونه کوکران برای جامعه نامشخص استفاده گردید و ‏حداقل تعداد نمونه موردنیاز برابر با 295 نفر برآورد شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده وقتی کارکنان از ‏سلامت روانی کامل برخوردار باشند و از شغل خود احساس رضایت نمایند، سلامت و امکان دستیابی به ‏حداکثر کارایی در سازمان را موجب می‌شود؛ بنابراین پیش‌گیری از فرسودگی شغلی می‌تواند موجب افزایش ‏سلامت روان گردد. لذا توجه به ‌سلامت روان مستلزم توجه و ارتقای سطح مسخ شخصیت کارکنان می‌باشد.‏

کلمات کلیدی :
خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، فرسودگی شغلی، حسابرسان و وکلای دادگستری.


مشاهده مقاله
174
دانلود
34
تاریخ دریافت
۲۱ آذر ۱۳۹۸
تاریخ ریوایز
۱۶ دی ۱۳۹۸
تاریخ پذیرش
۲۸ دی ۱۳۹۸