دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحات 91 - 103
نویسندگان : سید احسان علوی * و زهرا طاهری

چکیده :
طرح¬ها در دنیای واقعی همیشه از اطلاعات قطعی پیروی نمی¬کنند و تغییر و تحول همراه با عدم قطعیت، عامل شناخته شده¬ای در بیشتر فعالیت¬های مدیریت و مهندسی می¬باشد. عوامل اقتصادی و سیاسی نیز از جمله عواملی هستند که در تغییر پارامترهای آینده مؤثر هستند. گرچه شناخت تغییرات آسان است، ولی دخالت دادن آنها در بررسی¬های اقتصادی و به ویژه ارزیابی اقتصادی طرح¬ها، دشوار به نظر می¬رسد. با توجه به این که وجود ریسک در پیش¬بینی¬های اقتصادی درآمدی و هزینه¬ای و فرآیندهای مالی، امری ضروری به نظر می¬رسد، در بسیاری از تحقیقات این عامل نادیده گرفته می¬شود. این تحقیق با رویکرد کتابخانه¬ای، اهمیت بررسی مدیریت ریسک در ارزیابی اقتصادی طرح¬ها را مورد بررسی قرار می¬دهد. نتایج نشان می¬دهد علی¬رغم هزینه¬هایی که در اثر اجرای مدیریت ریسک به فرآیندهای مالی وارد می¬شود، باز هم باید این موضوع در ارزیابی¬های اقتصادی در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی :
مدیریت ریسک، ریسک، ارزیابی اقتصادی، اقتصاد مهندسی.


مشاهده مقاله
243
دانلود
23
تاریخ دریافت
۱۷ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۳ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ آبان ۱۴۰۰