دوره 5، شماره 1، بهار 1401، صفحات 7 - 15
نویسندگان : مانودیپ رای چودوری * و مهیما روی و ناندیتا مهروترا و پراگیا تالوکدار

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Manodip Ray Chaudhuri, Mahima Roy, Nandita Mehrotra, Pragya Talukdar.


مشاهده مقاله
352
دانلود
80
تاریخ دریافت
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ فروردین ۱۴۰۱