دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحات 7 - 18
نویسندگان : جواد دلجوی شهیر و سيمين سيفي زاده * و رقيه غلامي مبارك آبادي

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسي تأثير آگاهی از بازاريابي سبز بر شهرت شركت براساس مسئوليت اجتماعي و تصوير محصول شركت می‌باشد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که میزان تأثیر آگاهی از بازاریابی سبز بر روی متغیرهای پژوهش (مسئولیت اجتماعی، اعتبار شرکت و تصویر محصول)، چگونه می¬باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریانی است كه در سطح شهرستان رشت از محصولات مربوط به شرکت کاله استفاده می-نمایند. در این راستا از جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه، (360=N ) استفاده شده ¬است. به¬منظور جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه تعدیل یافته و خود ساخته محقق استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 22 سؤال (گویه) بوده که به بررسی چهار مؤلفه، آگاهی از بازاریابی سبز، مسئولیت اجتماعی، تصویر محصول و شهرت شرکت می¬پردازد. همچنین جهت بررسی پایائی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده¬های بدست آمده از نمونه¬ها، از آماره¬های توصیفی با استفاده از نرم¬افزار آماری SPSS 18 و روش مدل¬سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم¬افزار لیزرل 8.80 انجام شده¬ است. رتبه¬بندی مؤلفه¬های مربوط به شاخص¬های بازاریابی سبز، نشان داد كه در شاخص¬های بازاریابی سبز، مؤلفه آگاهی از بازاریابی سبز (با میانگین 58/4) در بالاترین رتبه و مؤلفه مسئولیت اجتماعی (با میانگین 53/4) در پایین¬ترین رتبه¬ قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬ها نیز نشان داد که شاخص¬های برازش مدل پیشنهاد شده، در همه فروض (تأثیر آگاهی از بازاريابي سبز بر مسئوليت اجتماعي (497/0 = S , 36/5=t)، تأثیر آگاهی از بازاريابي سبز بر تصوير محصول (280/0 = S , 46/8=t)، تأثیر مسئوليت اجتماعي بر اعتبار شركت (548/0 = S , 74/4=t)، تأثیر مسئوليت اجتماعي بر تصوير محصول (108/0 = S , 72/3=t) و تأثیر تصوير محصول بر اعتبار شركت (497/0 = S , 36/5=t)، ابزاری مناسب در پژوهش می‌باشد.

کلمات کلیدی :
بازاریابی سبز، مسئولیت اجتماعی، تصویر محصول، اعتبار شرکت، مدل¬سازی معادلات ساختاری.


مشاهده مقاله
161
دانلود
42
تاریخ دریافت
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ ریوایز
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۳۹۷